[Phát âm 4] Cách đọc trong tiếng Nhật

Bài  này nói về cách đọc trong tiếng nhật.

1.Thế nào là trường âm

2. Âm mũi là gì
 Âm  ”ん” khi nào đọc là NG,khi nào đọc là N, khi nào đọc M

3. Cách cách đọc khi xuất hiện chữ tsu nhỏ っ (つ lớn)
트위터 페이스북