phân biệt 習う、勉強する、学ぶ

“Hãy phân biệt giúp em sự khác nhau của 習う、勉強する、学ぶ”

Mình có tra cứu và tìm được một vài câu trả lời như sau, nhưng không biết nó đủ sức thuyết phục các bạn không nữa.

+ Ý kiến 1:

1.「習う」 narau:có cảm giác ai đó trực tiếp chỉ đạo mình. gần nghĩa với từ osowaru (được dạy) 
誰からからてを習ったの? học từ ai thế?
父からからてを習った tôi học karate từ bố

2.勉強する benkyousuru: là quá trình luyện tập, nghiên cứu, học tập để đạt được kết quả.

彼(かれ)は毎日夜(まいにちよる)おそくまで勉強(べんきょう)している。
Anh ấy hôm nào cũng ngồi học tới khuya.

Nó còn sử dụng với ý nghĩa tích luỹ kinh nghiệm, tuy nhiên kết quá khá là mơ hồ.

「最下位(さいかい)だったが、今回(こんかい)の試合(しあい)はいい勉強(べんきょう)になった。」
xếp vị trí cuối cùng nhưng, tôi đã học được nhiều điều quý báu từ những trận đấu lần này.

     
3.「学ぶ」:yêu cầu kết quả. Hay rút ra được kinh nghiệm gì đó, từ sự kiện gì, thông qua việc gì...
.
「日本(にほん)に住(す)むなら日本語(にほんご)を学(まな)ぶべきだ。」
nếu sống ở nhật thì cần học tiếng nhật

試合(しあい)から学(まな)ぶ事(こと)は多(おお)い
rút ra nhiều kinh nghiệm từ trận đấu.

Theo link: Có sửa đổi về mẫu câu.
http://www.italki.com/question/28303

----
+ Ý kiến 2

1.習う=教えてくれる相手がいて、その人から直接知識や技術を習得する。
narau là có đối tượng dạy cho mình, lĩnh hội kiến thức, kỹ thuật từ người đó.
2. 勉強する=学問としての内容を習得する。机に向かってやるイメージ。 Benkyousuru là lĩnh hội được nội dung liên quan tới học vấn. Liên tưởng tới hình ảnh ngồi xuống bàn học.
3. 学ぶ=自発的意志により学習する。内容は幅広い。
Manabu là học tập bởi ý chí tự phát. Nội dung rộng lớn.

http://lang-8.com/243715/journals/835149

-----
+ Ý kiến 3 : nói đơn giản rằng.
narau là việc học cần có người dạy

Còn benkyou và manabu đại khái giống nhau, ko nhất thiết phải cần người dạy, tự mình có thể học được.

...............
Có câu thành ngữ thế này:

習うより慣れよ (narauyori nareyo) trăm hay không bằng tay quen
人に教えられるよりも、自分で経験を重ねたほうが身につく。
việc tích luỹ kinh nghiệm của bản thân thì sẽ “ngấm” hơn việc được ai đó dạy dỗ.
트위터 페이스북