sơ cấp - bài 3

Luyện tập về số đếm

hãy đọc các số sau.

5.500.000
11.154.000
27.490.000
트위터 페이스북